Vedtekter for Foreningen for Bartendere, servitører og kokker.

Vedtatt 10.01.2018.

§ 1 Foreningens navn

Foreningen for bartendere, servitører og kokker.

§ 2 Formål

Endre eller reversere ny forskrift i skatteloven angående drikkepenger.

Formålet skal oppnås gjennom følgende aktiviteter:

            · Kontakt med samfunnsaktører som kan hjelpe oss og påvirke utviklingen.

            · Kontakt med medieaktører.

            · Lovlige aksjoner som kan skape oppmerksomhet.

            · Medlemsaktivitet.

§ 3 Organisasjonsform

Foreningen er en frittstående juridisk enhet med medlemmer, og er selveiende. At den er selveiende innebærer at ingen, verken medlemmer eller andre, har krav på foreningens formue eller eiendeler, eller er ansvarlig for gjeld eller andre forpliktelser.

§ 4 Medlemmer

Mennesker som blir påvirket av lovendringen har rett på medlemsskap.

§ 5 Rettigheter og plikter knyttet til medlemskapet

Alle medlemmer har rett til å delta på Årsmøtet, har stemmerett, og er valgbare til tillitsverv i foreningen.

Medlemmene plikter å forholde seg til vedtak som er fattet av Årsmøtet.

§ 6 Årsmøte

Årsmøtet holdes hvert år innen utgangen av februar, og er foreningens høyeste myndighet. Alle medlemmer har én stemme. Møteleder velges av årsmøtet.

Vedtak treffes med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet avgjøres vedtak og valg ved loddtrekning.


Årsmøtet innkalles med minst én måneds varsel, direkte til medlemmene, eller ved kunngjøring i pressen.

Forslag som skal behandles på Årsmøtet skal være sendt til styret, senest to uker før Årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før Årsmøtet.

For at forslag som ikke er oppført på sakslisten skal behandles, må ¾ av de fremmøtte kreve det.

§ 7 Årsmøtets oppgaver

Årsmøte skal:

            · Behandle årsmelding

            · Behandle revidert regnskap

            · Behandle innkomne forslag

· Fastsette kontigent for inneværende år.

            · Vedta budsjett

            · Velge:

                        · Leder og nestleder · Styremedlemmer · Varamedlemmer · Revisor.  

§ 8 Ekstraordinære årsmøter

Når et flertall i Styret avgjør det, eller når minst 10 prosent av medlemsmassen krever det, skal det avholdet ekstraordinært Årsmøte.  

Innkalling skjer på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 14 dagers varsel.

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

§ 9 Styret

Foreningen har et styre på fem (5) medlemmer. Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret skal holde møte når styreleder eller flertall av styremedlemmene forlanger det.

Styret skal

            · Iverksette årsmøtebestemmelser.

· Oppnevne eventuelle komiteer, utvalg eller personer som skal gjøre spesielle oppgaver, og utarbeide instruks for disse.

· Administrere og føre nødvendig kontroll med foreningens økonomi i henholdt til gjeldende instrukser og bestemmelser.

            · Representere foreningen utad .

Styret kan fatte vedtak når et flertall av styrets medlemmer er til stede.

Ved stemmelikhet i styresaker, har Styrets leder dobbelt stemme.

§ 10 Signaturrett

Det er styrets medlemmer i fellesskap som innehar signaturrett.

Styrets leder alene eller to styremedlemmer i fellesskap innehar prokura.

§ 11 Vedtektsendring

Endringer av disse vedtektene kan bare gjøres på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten. Det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene for å endre vedtektene.

§ 12 Oppløsning

Oppløsning av foreningen kan bare behandles på årsmøte, og krever 2/3 flertall.

Foreningens eventuelle formue skal etter oppløsning og gjeldsavleggelse tilfalle det formål foreningen arbeider for å fremme, ved at nettoformuen blir gitt til en ideell organisasjon som årsmøtet bestemmer.

Ingen medlemmer har krav på foreningens midler eller andel av disse.